AktuelnoDruštvoNaslovna

Pančevo: Gradsko veće usvojilo predlog budžeta za 2019. godinu

Na sednici Gradskog veća 22. decembra usvojen je predlog budžeta za 2019. godinu u iznosu od 5 milijardi 79 miliona i 680 hiljada dinara.

Kako je obrazložio Predrag Živković, zamenik gradonačelnika, predlog budžeta za 2019. godinu je 5.079.680.438 dinara, a u odnosu na prošlogodišnji predlog to je za oko 100 miliona dinara manje.

U poslednjih pet godina svake godine smo se susretali sa tim da imamo nove prihode, nova preneta sredstva, nova kreditna zaduženja, nove prihode po posebnim propisima odnosno transfere kako od republičke tako i od pokrajinske vlasti, tako da u toku sledeće godine možemo očekivati samo povećanje. Ono što treba da nas hrabri su prihodi klasične budžetske potrošnje, koji su uvećani za 120 miliona, rekao je Živković.

Poredeći plan za 2018. godinu gotovo svi prihodi od poreza na imovinu, prihod od poreza od samostalnih delatnosti, poreza na prenos apsolutnih prava, porez na zarade, primanja od prodaje građevinskog zemljišta u korist grada svi su realno veći i zbog toga se beleži uvećanje od 120 miliona dinara.

Ono gde je prikazan minus jesu prihodi po posebnim propisima koji će se uvećavati tokom godine, zatim zbog kreditnog zaduženja koje je umanjeno – imali smo 480 miliona dinara koje se odnose na investicije iz kreditnog zaduženja, a ove godine nemamo novo kreditno zaduženje. Ostalo je 112 miliona iz kredita, i tu je realna razlika 370 miliona dinara. Kapitalna pomoć EU u korist gradova se smanjila, ostalo je još pet miliona da isplatimo dobavljaču za naš deo obaveze za realizovan projekat enegretsku efikasnost Hale sportova, objasnio je Predrag Živković.

Sve su to faktori koji utiču da budžet, čiji predlog je prošle godine iznosio 5 milijardi i 190 miliona dinara, a ove godine predlažemo da bude pet milijardi i 80 miliona dinara. Živković je ponovio da će se već prilikom prvog rebalansa u narednoj godini taj iznos uvećavati.

Od 2015. godine sredstva se u budžetu prikazuju i prema programskim klasifikacijama. Kada je u pitanju raspodela novca po programima, za 2019. godinu, kod nekih je iznos uvećan, neki su ostali na istom nivou sredstava, dok su sport i osnovno obrazovanje umanjeni za 20 miliona dinara u odnosu na prošlu godinu, kao rezultat realizacije investicija.

Za komunalne delatnosti sredstva su umanjena za 320 miliona dinara što je posledica realizacije investicija iz kreditnog zaduženja, smanjenja subvencija javno-komunalnim preduzećima kojima je osnivač grad prema preporukama Državne revizorske institucije, i jer je projekat upravljanje otpadnim vodama sada prebačen u program zaštite životne sredine. Sada po poslednjoj preporuci Ministarstva finansija upravljanje otpadnim vodama više se ne nalazi u oblasti komunalne delatnosti već u oblasti zaštite životne sredine i iznos je uvećan za 90 miliona dinara, rekao je Živković.

Oblast Urbanizam je uvećan za 50 miliona u odnosu na prošlu godinu, poljoprivreda je uvećana za 200 miliona, lokalni ekonomski razvoj za 10, opšte usluge lokalne samouprave za 100 miliona, dok su programske pozicije turizam, zdravstvo i kultura, predškolski progam, politički sistem lokalne samouprave (za skupštinu i gradsko veće) ostali na istoj sumi novca. Srednje obrazovanje uvećano je za 10 miliona dinara, socijalna i dečja zaštita uvećanje je 20 miliona dinara.

Kod saobraćaja sredstva su umanjena za oko 100 miliona dinara u odnosu na prošlu godinu, zbog realizacije investicije, za projekat energetska efikasnost lokalne samouprave, realizovan prošle godine, umanjen je za oko 80 miliona dinara za koliko je ovaj program umanjen u odnosu na prošlu godinu. U toku je 47 kapitalnih gradskih investicija, obrazložio je predlog budžeta Živković.

Na sednici Gradskog veća moglo se čuti i da je ušteda nakon okončanja pojedinih investicija nešto više od 5 miliona i 40 hiljada dinara i da se ovim sredstvima planira završetak investicija po kreditnom zaduženju od 2017. godine, a to su završetak autobuskog stajališta u Fiskulturnoj ulici u Kačarevu, izrada tehničke dokumentacije u Ekonomskoj i Medicinskoj školi u Pančevu, kao i plaćanje Republičkom geodetskom zavodu dokumenata za izgradnju fekalnog kolektora od Luke Dunav do Severne industrijske zone.

O predlogu budžeta Grada Pančeva za 2019. godinu izjasniće se i odbornici na sednici Skupštine zakazanoj za 29. decembar.