InformacijeNaslovna

Grad Pančevo dodeljuje bespovratna sredstva za samozapošljavanje

Grad Pančevo raspisao je Javni poziv za dodelu subvencije početnicima/početnicama u biznisu – samozapošljavanje u 2021. godini.

Bespovratna sredstva za samozapošljavanje (subvencije) dodeljuje se u cilju započinjanja sopstvenog posla od strane nezaposlenog lica prijavljenog na evidenciju nezaposlenih kod Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno u cilju pružanja podrške novoosnovanom privrednom subjektu koji pripadaju kategoriji teže zapošljivih lica i to:

mladi do 30 godina,
viškovi zaposlenih,
pripadnici romske nacionaln manjine,
nezaposlena lica starija od 50 godina,
osobe sa invaliditetom.
žene,
žrtve porodičnog nasilja i samohrani roditelji

Subvencija za samozapošljavanje predstavlja de minimis državnu pomoć.

Subvencije se odobravaju u jednokratnom iznosu od 150.000,00 dinara do 500.000,00 dinara i mogu se koristiti za otvaranje privrednog društva, preduzetničke radnje ili drugog oblika preduzetništva, nabavku opreme, repro materijala i rezervnih delova, adaptaciju prostora i plaćanja poreza i doprinosa u prvoj godini posolovanja. Jedan od uslova za dobijanje maksimalnog iznosa jeste zapošljavanje minimum jednog lica. Kao podršku u sprovođenju rodnog budžeta Grad će kroz kriterijume za odabir biznis plana, dati podršku ženama preduzenicama.

Nezaposleno lice/odnosno novoosnovani privredni subjekt koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje dužan je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana potpisivanja ugovora o dodeli subvencija.

U toku trajanja Javnog poziva, nezaposleno lice može podneti samo jedan zahtev sa biznis planom.

Pravo na bespovratna sredstva za samozapošljavanje, nezaposleno lice moćže ostvariti ukoliko planira okretanje poslovanja u oblasti:

proizvodnje/proizvodnog zanatstva,
prehrambene industrije (prerada hrane)
uslužnih delatnosti
Korisnici koji budu uključeni u ovu meru ujedno će koristiti i Program za podršku početnicima u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju).

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na podnošenje zahteva sa biznis planom ima lice sa prebivalištem na teritoriji grada Pančeva koje:

je prijavljeno na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Pančevo pre dana podnošenja zahteva;
je završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije (ukoliko se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih);
je u kalendarskoj 2021. godini započelo sopstveni posao (izvršilo registraciju u APR), sa sedištem na teritoriji grada Pančeva;
je u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:

za obavljanje delatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, igara za zabavu i na sreću, ugostiteljske delatnosti za pružanje usluge ishrane i pića, za registraciju individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge, udruženja građana i društvenih organizacija, za promotivne aktivnosti, obuke, putovanja i neopravdanih troškova za pokretanje poslovanja, za nabavku potrošnog materijala; motornih vozila ili bilo koje opreme koja nije opravdana i /ili neophodna za pokretanje poslovanja;
za osnivanje i aktivnosti udruženja;
ukoliko je lice koristilo subvenciju za samozapošljavanje po javnom pozivu u predhodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava po javnim pozivima Nacionalne službe, grada Pančeva ili nadležnog Pokrajinskog sekretarijata (Savet za zapošljavanje grada Pančeva zadržava pravo da u određenim slučajevima da pozitivno mišljenje iako je lice koristilo subvencije u prethodne tri godine);
ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi i obaveze prema gradu Pančevu;
ukoliko Savet za zapošljavanje grada Pančeva da mišljenje da je delatnost navedena u biznis planu suficitarna u 2021. godini ili da je biznis plan nedovoljno razrađen i nejasan i nepotpun, kao i iz drugih razloga.

Dokumentacija za podnošenje zahteva za fizička lica:

zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu,
uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje (ukoliko je lice koje podnosi zahtev nezaposleno lice),
izjava o korišćenju datih podataka o ličnosti;
izjava o prihvatanja uslova za dodelu sredstava;
izjava o nepostojanju neizmirenih obaveza;
izjava o svim ranijim primljenim de minimis državnim pomoćima u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine sa republičkog, pokrajinskog i gradskog nivoa;
izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava grada Pančeva;
dokaz o završenoj obuci za razvoj preduzetništva (samo za nezaposlena lica);
dokaz o kategoriji lica koje se samozapošljava;
uverenje Sekretarijata za poresku administraciju Gradske uprave grada Pančeva o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda;
fotokopija/ očitana lična karta podnosioca.
dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim, odnosno ugovor o zakupu poslovnog prostora ukoliko se podnosilac zahteva nalazi u svojstvu zakupca, odnosno upotrebna dozvola, odnosno potvrda da je objekat u postupku ozakonjenja;
dokaz o vlasništvu mašina i opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istom,

Dokumentacija za podnošenje zahteva za pravna lica osnovana u 2021. godini:

zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu,
fotokopija rešenja o registraciji APR-a, fotokopija PIB-a i fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
izjava o korišćenju datih podataka o ličnosti;
izjava o prihvatanja uslova za dodelu sredstava;
izjava o nepostojanju neizmirenih obaveza;
izjava o svim ranijim primljenim de minimis državnim pomoćima u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine sa republičkog, pokrajinskog i gradskog nivoa;
izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava grada Pančeva;
uverenje Minisatrstva finansija/poreske uprave o izmirenim javnim porezima (ukoliko je u 2021. godini lice osnovalo privredno društvo);
uverenje Sekretarijata za poresku administraciju Gradske uprave grada Pančeva o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda;
fotokopija/ očitana lična karta podnosioca.
dokaz o kategoriji lica koje se samozapošljava;
dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim, odnosno ugovor o zakupu poslovnog prostora ukoliko se podnosilac zahteva nalazi u svojstvu zakupca, odnosno upotrebna dozvola, odnosno potvrda da je objekat u postupku ozakonjenja;
dokaz o vlasništvu mašina i opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istom,
u slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti, kojim je utvrđeno da podnosilac zahteva može obavljati poslove, odnosno delatnosti navedene u zahtevu sa biznis planom,

Grad Pančevo zadržava pravo da zatraži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Grad Pančevo proverava ispunjenost uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana.

Prilikom ocenjivanja biznis plana uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: planirana vrsta delatnosti, kategorija lica koje se samozapošljava, potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla, poslovni prostor, oprema, tržište – kupci, konkurenti, dobavljači i finansijski pokazatelji, ranije korišćene de minimis pomoći.

Savet za zapošljavanje Grada Pančeva razmatra zahteve pristigle po raspisanom javnom pozivu, nakon zatvaranja javnog poziva, te daje svoje stručno mišljenje Gradonačelniku grada Pančeva koji donosi konačnu odluku/zaključak o odobravanju finansiranja poslovanja po odobrenim biznis planovima.

Prednost prilikom izbora poslodavaca kojima se odobrava subvencija, imaju oni koji nameravaju da zaposle lica iz kategorije teže zapošljivih lica u koju spadaju:

mladi do 30 godina života,
viškovi zaposlenih,
stariji od 50 godina,
lica bez kvalifikacije i niskokvalifikovani,
osobe sa invaliditetom,
Romi,
žene
radno sposobni korisnici socijalne pomoći,
dugoročno nezaposleni (na evidnciji duže od 12 mesci a posebno nezaposlena lica koja traže posao duže od 18 meseci),
žrtve porodičnog nasilja i dr.

Savet za zapošljavanje grada Pančeva zadržava pravo da, na osnovu stručnog mišljenja članova Saveta, odbije biznis planove za koje smatra da nisu deficitarni, potpuni, jasni i dovoljno razrađeni, kao i poslodavce koji su u prethodne tri godine bili subvencionisani kroz javne pozive sa repuličkog, pokrajinskog ili lokalnog nivoa ili iz drugih razloga.

Grad Pančevo zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu izvrši smanjenje predviđenog broja lica i iznosa iz zahteva.

Odluka/zaključak o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se, nakon provere ispunjnosti uslova iz Javnog poziva, a na osnovu priložene dokumentacije, odnosno završene formalno-pravne procedure koja je neophodno da se prethodno sprovede.

Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti pre donete odluke o dodeli subvencije za samozapošljavanje, ne stvara obavezu na strani Grada da će subvencija biti odobrena.

Nakon zaključenja ugovora podnosilac zahteva dužan je da:

obavlja registrovanu delatnost na teritoriji grada Pančeva, u trajanju od najmanje 12 meseci, počev od dana zaključenja ugovora;
namenski troši odobreni iznos subvencije;
ispunjava sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, u skladu sa zakonom;
gradu Pančevu omogući praćenje realizacije ugovornih obaveza;
gradu Pančevu dostavi dokaze o ispunjenju ugovornih obaveza;
obavesti grad Pančevo o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene;
da koristi knjigovodstvene usluge ovlašćenog knjigovođe koji im je obezbeđen od strane grada Pančeva i redovno dostavlja traženu dokumentaciju

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmeran iznos isplaćenih sredstava, uvećan za zakonsku zateznu kamatu obračunatu od dana prenosa sredstava.

Zahtev sa biznis planom, u jednom primerku, podnosi se u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta grada Pančeva www.pancevo.rs, sa naznakom za „Javni poziv za dodelu subvencije početnicima/početnicama u biznisu – samozapošljavanje u 2021. godini“.

Za sve potrebne informacije u vezi sa podnošenjem zahteva, zainteresovani se mogu obratiti Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Pančeva putem telefona 013/308-961 ili putem elektronske pošte gordana.ciric@pancevo.rs.

Nacionalna služba će tokom trajanja Javnog poziva organizovati više obuka o otpočinjanju biznisa. Svi zainteresovani za učestvovanje u instruktivnoj obuci treba da se jave svojim savetnicima u Nacionalnoj službi – filijala Pančevo.