DruštvoNaslovna

Održana prva radionica za Izradu lokalnog akcionog plana razvoja u Kovačici

Opština Kovačica je od Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samupravu dobila sredstva za projekat Izrade lokalnog akcionog plana razvoja za period od 7 godina.

U okviru projekta, planirano je održavanje pet radionica, i u skladu sa planiranom dinamikom realizacije projekta, danas je održana prva u Kovačici.

Radionici su prisustvovali Marijana Meliš, pomoćnica predsednika opštine Kovačica, Daniel Magdu kao jedan od koordinatora projekta, zaposleni u Odeljenju za privredu i lokalno ekonomski razvoj i predstavnici mesnih zajednica opštine Kovačica.

Sekretarijat je odobrio sredstva u visini od 642.000 dinara, a sam Plan podrazumevaće period od 2022. godine sve do 2028.

Realizacija ovog projekta podrazumeva da se kroz radionice tri radne grupe definiše vizija i misija opštine, sektorski prioriteti, razvojne prioriteti, kao i mere impementacije plana razvoja.

Da bismo realno sagledali tendenciju razvoja opštine Kovačica za pomenuti period, formirane su tri radne grupe, ističe se, i to:

– Radna grupa za privredu, zapošljavanje, poljoprivredu i ruralni razvoj
– Radna grupa za kulturu, turizam, obrazovanje, zdravstvo i ostale srodne službe
– Radna grupa za infrastrukturu i ekologiju.

Nakon ove, biće održano još 4 radionice koje će doprineti prikupljanju potrebnih podataka za izradu plana razvoja.