DruštvoNaslovna

Čučković: Budžet Pančeva za socijalnu zaštitu za 2020. godinu biće na ovogodišnjem nivou

U toku je izrada Strategije socijalne zaštite grada Pančeva, dosta novca svake godine izdvaja se za integraciju Roma ali i za zbrinjavanje izbeglica. O ovim, ali i drugim pitanjima iz nadležnosti člana gradskog veća za socijalna pitanja, rad i zapošljavanje razgovarali smo s Milenkom Čučkovićem.

U toku je izrada Strategije socijalne zaštite grada Pančeva. U kojoj fazi je izrada ovog dokumenta, šta će biti njene glavne karakteristike a šta prioriteti?

Nacrt Strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2020-2027. godine trenutno je na javnoj raspravi i dokument se nalazi i na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva http://www.pancevo.rs/. Javna rasprava o sadržaju ovog strateškog dokumenta trajaće do 7. decembra 2019. godine. Pozvali smo građane da daju svoje predloge za unapređenje Strategije. U njoj se nalaze dokumenta javne politike i pravni okvir, ali i opis postojećeg stanja, definisane su željene promene, ciljevi strategije kao i mere za postizanje tih ciljeva, uz obavezno praćenje i izveštavanje o realizaciji Strategije. Fokus strategije je na starim licima, deci, ženama i invalidnim licima. Prilikom nastajanja ovog nacrta Strategije radnoj grupi su pomogli i u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku.

Nedavno ste imali i radni sastanak u vezi s donošenjem novog Akcionog plana u oblasti ravnopravnosti polova. Šta je suština tog dokumenta? Kada će on biti usvojen?

Konstitutivna sednica radne grupe je održana u Gradskoj upravi Pančevo krajem oktobra. Ovom radnom sastanku povodom izrade novog Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja žena i rodne ravnopravnosti za period 2020-2022. godine prisustvovale su predstavnice institucija, predstavnici lokalne samouprave, odbornice kao i predsednice udruženja žena. Svi zajedno ukazali su na postojeće nedostatke i potencijalna rešenja, sastanak je završen sa mnoštvom dobrih predloga koji će se kasnije obrađivati i uvrstiti u pomenuti dokument. Početak je rada na ovom dokumentu tako da ćemo tokom rada na njemu definisati oblasti i aktivnosti.

Grad Pančevo je poznat po tome što svake godine izdvaja i značajna sredstva za integraciju Roma. Koliko je novca i za koje namene u ovoj oblasti izdvojeno?

Za ove namene u 2019. godini budžetom Grada Pančeva obezbeđeno je 5.500.000 dinara. Od tog iznosa 150.000 dinara izdvojeno je za plaćanje taksi prilikom vađenja ličnih karata za pripadnike romske nacionalne zajednice. Za rad civilnog sektora obezbeđeno je 1.000.000 dinara. Grad Pančevo je i ove godine obezbedio besplatne udžbenike za romske učenike koji su uključeni u sistem obrazovanja odnosno to su sredstva za unapređenje predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja Roma. Budžetom Grada Pančeva za ovu namenu opredeljeno je 3.600.000 dinara. Ovim programom obuhvaćeno je 457 učenika romske populacije i to 294 učenika koji pohađaju osnovnu školu, 115 srednjoškolaca i 48 polaznika predškolskog programa. Obezbeđivanjem besplatnih udžbenika podstiče se obrazovanje Roma. Osim toga Grad Pančevo je i nagradio 192 romska učenika sa po 4.000 dinara za ostvaren odličan i vrlo dobar uspeh u prošloj školskoj godini. Koliko je ova mera značajna i motivišuća govori i podatak da smo prošle godine imali 67 učenika romske nacionalnosti u srednjoj školi, a već ove godine taj broj se povećao i sada 115 učenika romske nacionalnosti pohađa srednju školu. Osim toga, zahvaljujući humanitarnoj organizaciji HELP u radnu praksu smo uključili veći broj Roma. Ugovorom sa Help organizacijom je i dogovoreno da 40% u radnoj praksi budu pripradnici romske nacionalnosti. Nekoliko njih je i po završetku prakse ostalo da radi na tim radnim mestima i potpisali su ugovore za stalni radni odnos. Kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja takođe svake godine angažujemo putem stručne prakse i kroz javne radove nekoliko Roma.

Na koji način Grad Pančevo podstiče ekonomsko osnaživanje izbeglica koje žive na ovoj teritoriji, ali i njihov kvalitetniji život u Pančevu?

Grad Pančevo se aktivno uključio u sve mere koje sprovodi Komesarijat za izbeglice. U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije mi smo sredinom novembra dodelili ugovore za deset lica o pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji grada Pančeva kroz dohodovne aktivnosti. Pomoć se sastoji od nabavke i isporuke korisniku pomoći pojedinih sredstava za rad namenjenih ekonomskom osnaživanju porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti, i to za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj delatnosti. Mi smo zapravo dodelili 10 ekonomskih paketa u vrednosti od 200.000 dinara izbeglim licima s područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To se pre svega odnosi na mašine i opremu za započinjanje sopstvenog biznisa. Grad Pančevo je u tom projektu učestvovao s 10%, a preostalih 90% obezbedio je Komesarijat za izbeglice. Različite oblasti su bile zastupljene: automehaničarske radnje, stolarske radnje, izrada ekoloških drvenih igračaka, pekara, frizerske i kozmetičarske usluge.
Vezano za stambeno zbrinjavanje izbeglih, do kraja decembra biće položen kamen temeljac u naselju Strelište u Pančevu za zgradu od 40 stanova, a na proleće, u neposrednoj blizini ove zgrade, gradićemo još jednu zgradu s 36 stanova. Razgovaramo i o pronalaženju još jedne lokacije za izgradnju još jedne zgrade za one koji su se našli ispod crte. Naime, proširiće se lista i oni koji su ostali ispod crte takođe će imati priliku da reše svoje stambeno pitanje. U pitanju je još 39 korisnika.
Sredinom novembra isporučeno je devet paketa građevinskog materijala u iznosu od 9.000 evra za izbegla lica. Preostalih osam paketa biće isporučeno s početkom proleća naredne godine. Među njima je i dvoje Starčevaca.
Grad Pančevo je u skladu sa Lokalnim akcionom planom za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica i dalje zainteresovan da pruža pomoć ovoj populaciji kroz razne vidove stambenog zbrinjavanja (dodela stanova, otkup seoskog domaćinstva, dodela građevinskog materijala i dodela montažnih kuća). Do sada Grad Pančevo je porodicama izbeglih i interno raseljenih lica dodelilo 300 paketa građevinskog materijala, otkupio 30 seoskih kuća i dodelio 25 montažnih kuća. Izgrađeno je 194 stana. Takođe će se nastaviti i pružanje pomoći kroz dohodovne aktivnosti. Po zaključenim Ugovorima sa Komesarijatom za izbeglice i migracije predstoji raspisivanje javnih poziva za dodelu 4 seoske kuće za interno raseljena lica i 15 seoskih kuća za izbegla lica.

Grad Pančevo od 2015. godine obezbeđuje veću novčanu pomoć osobama koje žele da započnu sopstveni biznis, u visini do 500 hiljada dinara. Kakvi su efekti ove mere i koliko ljudi je u ovoj godini započelo sopstveni biznis koristeći ovu meru iz Lokalnog akcionog plana zapošljavanja?

Među osam mera predviđenih Lokalnim akcionim planom zapošljavanja dve su najatraktivnije – to su samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta. Za realizaciju mere samozapošljavanja, odnosno pokretanja sopstvenog posla, Grad Pančevo je izdvojio sredstva u iznosu od 10.400.000 dinara. Javni poziv je bio raspisan do 30. septembra, odnosno do utroška sredstava. U prvom krugu od 9 prijava subvenciju je dobilo 8 lica i utrošeno je 3.880.000 dinara. U drugom krugu od 11 podnetih prijava subvenciju je dobilo 6 lica i utrošeno je 2.900.000 dinara. U trećem krugu podržano je 9 lica i utrošeno je 3.639.000 dinara. To znači da je do sada kroz ovu meru u ovoj godini podržano 23 biznis plana, odnosno 23 novih preduzetnika. Za realizaciju mere otvaranje novih radnih mesta Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu opredeljeno je 24.850.000 miliona dinara. U prvom krugu od 20 prijava subvenciju je dobilo 15 poslovnih subjekata (za 20 novozaposlenih lica), u drugom krugu od 11 podnetih prijava subvenciju je dobilo 5 poslovnih subjekata (za 6 novozaposlenih lica) i u trećem krugu od 23 prijave podržano je 12 poslodavaca u kojima je 19 lica novozaposleno. Ukupno u sva tri kruga utrošeno je 24.850.000 dinara, a podržano 38 poslodavaca u kojima je zaposleno 45 lica.
Važno je napomenuti i da lica koja dobiju sredstva do 500.000 dinara za pokretanje sopstvenog biznisa, u okviru programa za podršku početnicima u biznisu imaju obezbeđeno i pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju u prvih godinu dana. To znači da su godinu dana pokriveni s knjigovodstvenim uslugama koje ne moraju sami da plate.

U pripremi je predlog budžeta grada Pančeva za 2020. godinu. Koliko je sredstava planirano za socijalna davanja i uopšte resor koji je u Vašoj nadležnosti? U odnosu na ranije godine da li je to manje ili više novca?

U toku 2019. godine budžet za socijalnu zaštitu Grada Pančeva je iznosio 389 miliona dinara što predstavlja 6,71% od gradskog budžeta. U sledećoj, 2020. godini, očekujemo da budžet za socijalnu zaštitu ostane na istom nivou.

Od prvog februara Grad Pančevo subvencioniše troškove komunalnih usluga socijalno najugroženijim građanima grada Pančeva. Šta skupštinska Odluka tačno predviđa, koje komunalne usluge su obuhvaćene i koliko građani koriste ovu pogodnost?

Grad subvencioniše troškove određenih komunalnih usluga, kao što su grejanje, odvoženje smeća, voda za piće i Odlukom je predviđeno da troškovi građana koji ispunjavaju uslove za ovu subvenciju budu umanjeni za 10%. Međutim, veoma mali broj građana je ovu pogodnost do sada iskoristio.

Sredinom februara formirana je Radna grupa za stvaranje uslova da javna komunalna preduzeća grada Pančeva preuzmu prava i obaveze javnih komunalnih preduzeća naseljenih mesta grada Pančeva. Vi ste imenovani za koordinatora ove grupe. Kakvi su dosadašnji rezultati rada ove radne grupe?

Radna grupa se sastala, radi svoj posao. Trenutno je u toku javna nabavka za obezbeđivanje usluge revizora, jer APR zahteva da se napravi procena kapitala i imovine javno-komunalnih preduzeća u naseljenim mestima. Tek po dobijanju te procene moći ćemo da radimo dalje na transformaciji komunalnih preduzeća u naseljenim mestima.

Zbog čega je bilo potrebno pristupiti ovakvom rešenju? Šta će biti sa zaposlenima u komunalnim preduzećima u naseljenim mestima?

Što se tiče zaposlenih, niko neće ostati bez radnog mesta. Bilo je potrebno pristupiti transformaciji komunalnih preduzeća u naseljenim mestima u cilju ukrupnjavanja javno-komunalnih preduzeća na našoj teritoriji i lakšeg rešavanja komunalnih problema u naseljenim mestima.