DruštvoNaslovna

Pančevo subvencioniše čak 70% pune cene boravka dece u odmaralištu na Divčibarama

Veliki broj dece iz Pančeva ima priliku da za samo 3.000 dinara sedam dana boravi na Divčibarama na čistom vazduhu. To je omogućeno pre svega zahvaljujući lokalnoj samoupravi, jer Grad subvencioniše preostalih 70% vrednosti boravka svakog deteta.

Ovo je samo jedna od mera predviđenih Odlukom Grada Pančeva o finansijskoj porodici sa decom kojom se roditeljima olakšava da svojoj deci pruže priliku da borave svake godine na planini. Po regresiranoj ceni svake godine oko 3.600 dece boravi na Divčibarama, a čak 400 njih potpuno besplatno.

Grad Pančevo kao odgovorna lokalna samouprava koja brine o potrebama svojih stanovnika, a naročito o potrebama najmalađe populacije, pre svega o zdravom životu dece, obezbeđuje već više decenija organizovan boravak dece u pančevačkom dečjem odmaralištu na Dičibarama. Objekat odmarališta raspolaže dovoljnim kapacitetima, jer mesečno može da boravi oko 100 dece sa potrebnim brojem vaspitača, nastavnika, animatora, rekreatora, a za svaku smenu se posebno organizuje i prisustvo lekara i medicinske sestre koji brinu o zdravlju dece. Godišnje se organizuje oko 45/46 smena u kojima boravi oko 3.600 dece. Objekat je moderan i zadovoljava uslove kvalitetnog boravka dece, s obzirom da se svake godine iz budžeta grada planiraju znatna sredstva za tekuće održavanje i investiciono ulaganje kao i za nabavku nove opreme.

Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom, pored ostalih prava, propisano je i pravo na regresiranje troškova dece u odmaralištu na Divčibarama, kojim upravlja Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Ovo pravo ostvaruju deca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta i to deca koja su upisana u ustanove koje se nalaze u mreži vrtića, odnosno u mreži osnovnih škola, deca članovi sportskih udruženja uzrasta do 15 godina (članovi Sportskog saveza Pančevo) i polaznici Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“ Pančevo.

Izuzetno od prava na delimično regresiranje, pravo na potpuno regresiranje odnosno na besplatan boravak u odmaralištu na Dičibarama imaju deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju i deca čiji su roditelji korisnici novčane socijalne pomoći. Pratioci dece sa smetnjama u razvoju takođe borave besplatno, a i polaznici Regionalnog centra za talente. Pravo na besplatan boravak ostvari prosečno oko 400 dece svake godine.

U budžetu grada se za ovako regresiran boravak dece u proseku godišnje planiraju sredstva u iznosu od oko 43 miliona dinara, a od uplate roditelja za troškove regresiranog boravka dece u odmaralištu na Divčibarama oko 10 miliona dinara, a što sve ukupno sa sredstvima za zarade zaposlenih iznosi 55 miliona dinara. Visina troškova boravka dece u odmaralištu – odnosno učešća roditelja u troškovima već više godina nije menjana i ona iznosi 3.000 dinara po detetu, a roditelji ovaj trošak mogu da izmire u tri mesečne rate.

Imajući u vidu način na koji grad Pančevo stvara mogućnosti za ovako organizovan boravak dece u odmaralištu na Divčibarama, a naročito imajući u vidu značajna sredstva koja se obezbeđuju u budžetu grada za regresiranje troškova boravka dece u odmaralištu i funkcionisanje samog objekta, a kojima se sa troškovima ne opterećuju roditelji dece, može se reći da je grad Pančevo jedinstven grad u Srbiji koji na ovakav način regresira boravak dece u prirodi.