DruštvoNaslovna

Vojska zapošljava profesionalne vojnike uz niz pogodnosti za njih i njihove porodice

U cilju realizacije popune slobodnih radnih mesta profesionalnih vojnika Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su pokrenuli proceduru za stalni prijem profesionalnih vojnika u komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije.

U razgovoru s potpukovnikom Jovicom Đorđevićem, komandantom 11. pešadijskog bataljona Prve brigade Kopnene vojske Republike Srbije saznali smo da je taj konkurs otvoren još 1. septembra 2017. godine i da je i dalje aktivan.

Koji su opšti uslovi konkursa za prijem u Vojsku Srbije?

Opšti uslovi koje državljanin Republike Srbije treba da ispunjava da bi bio primljen u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika su da je punoletan, da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije, da ima propisano obrazovanje, da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da nije stariji od 30 godina, da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane i da je odslužio vojni rok sa oružjem.

Da li postoje određeni posebni uslovi za prijem u Vojsku Srbije?

Da, posebni uslovi utvrđuju se konkursom i propisuju se za svako mesto koje je konkursom oglašeno za popunu. Uglavnom je to da kandidat poseduje određenu vrstu i stepen stručne spreme, uverenje-sertifikat, vozačku dozvolu i slično.

Šta je potrebno od dokumentacije priložiti prilikom prijavljivanja na konkurs?

potpukovnik Jovica Đorđević

Uz obrazac prijave prilaže se izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika, ukoliko nije na novom obrascu ne stariji od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika, ukoliko nije na novom obrascu ne stariji od 6 meseci), potvrda državnog organa da kandidatu nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (za lica koja su ranije bila u radnom odnosu u državnom organu), uverenje centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu da je kandidat odslužio vojni rok sa oružjem, original ili fotokopiju overenu u sudu, opštini ili kod javnog beležnika). Takođe je potrebno priložiti fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika) i fotokopija vozačke dozvole (fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika – za ona lica koja konkurišu za rod odnosno službu za koje se zahteva određena kategorija vozačke dozvole). U profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u svojstvu profesionalnog vojnika mogu se putem javnog konkursa i neposrednog prijema primati kandidati oba pola do 30 godina života sa završenom osnovnom, srednjom ili višom školom.

Kakav je postupak nakon predaje dokumentacije i konkurisanja?

Aktivnosti koje se sprovode prilikom izbora kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika načelno su sledeće: prijem i obrada konkursne dokumentacije i pozivanje i prihvat kandidata radi selekcije. Selekcija kandidata realizuje se u tri dela. U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu opštem lekarskom pregledu i proveri fizičke sposobnosti. Radi provere fizičke sposobnosti kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu sportsku opremu po sopstvenom izboru. U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni, dok u trećem delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu medicinsko-zdravstvenoj proceni. Zatim sledi dostavljanje zahteva za bezbednosnu proveru teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Vojno bezbednosne agencije, za kandidate koji su nakon obavljenih medicinsko-zdravstvenih pregleda ocenjeni sposobnim za prijem u profesionalnu vojnu službu kao i utvrđivanje redosleda kandidata na listi za izbor prema rezultatima kandidata u izbornom postupku i dobijenim rezultatima bezbednosnih provera. Na kraju sledi donošenje odluke o izboru i naredba o prijemu kandidata u profesionalnu vojnu službu. Izborni postupak se sprovodi samo među kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje konkurišu.

Šta se dešava nakon prijema?

Sa najboljim kandidatima zaključiće se ugovori o radu na određeno vreme i biće primljeni u jedinice Vojske Srbije na period od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period od tri godine i obnavljanje ugovora do navršenih 53 godina života. Ugovor o radu na određeno vreme zaključuje se sa kandidatom u pismenom obliku. Kandidat koji je zaključio ugovor o radu postaje profesionalni vojnik od dana javljanja na dužnost u komandu, jedinicu ili ustanovu Vojske Srbije.

Koje su obaveze profesionalnih vojnika?

Kandidat koji je zaključio ugovor o radu postaje profesionalni vojnik od dana javljanja na dužnost u komandu, jedinicu ili ustanovu Vojske Srbije, postavlja se na dužnost, dobija čin razvodnika i tokom službe izvršava dva osnovna zadatka, a to su obuka i operativno angažovanje. Pod pojmom obuka smatra se održavanje i unapređivanje stečenih znanja i veština, kao i osposobljavanje profesionalnih vojnika da uspešno izvršavaju svoje dužnosti u okviru jedinice. Operativno angažovanje odnosi se na izvršavanje rdnih i operativnih dužnosti na formacijskom mestu na kome se profesionalni vojnik nalazi. Tokom obuke i operativnog angažovanja profesionalni vojnici neprestano stiču nova znanja, veštine i navike, razvijaju psihofizičke i intelektualne sposobnosti i moralna svojstva ličnosti koja ih čine sposobnim za izvršavanje najsloženijih zadataka. U zavisnosti od stepena osposobljenosti i složenosti formacijskog mesta, profesionalni vojnici tokom službe u Vojsci Srbije mogu dobiti čin desetara i mlađeg vodnika.

Da li postoji mogućnost napredovanja i stalnog zaposlenja?

Da. Ukoliko profesionalni vojnici žele da postanu podoficiri moraju da završe osnovnu obuku za podoficire – Liderski kurs ili Osnovni kurs za podoficire, nakon čega stiču uslov da budu unapređeni u čin vodnika na određeno vreme. Da bi bio izabran da pohađa Liderski kurs, profesionalni vojnik mora da demonstrira u službi osobine prirodnog vođe, da je vrhunski osposobljen za svoju specijalnost, da poseduje zahtevana opšta vojnička znanja i da ima povoljne ocene i preporuke svojih starešina.

Kolika je plata profesionalnog vojnika?

Plate u Vojsci Srbije zavise od ugovorenog čina i konkretnog formacijskog mesta. Zadovoljni smo trenutnim primanjima, s obzirom da smo početkom ove godine imali povećanje plate u iznosu od 9 procenata. Ipak, kao i uvek, mogle bi da budu veće, i mi se nadamo, ako se stvore uslovi u budžetu, da će biti još povećanja. Visina primanja profesionalnog vojnika je javno dostupan podatak na našem sajtu i u proseku iznosi oko 44.000 dinara u zavisnosti od raspona činova razvodnik-mlađi vodnik.

Koje pogodnosti profesionalni vojnik dobija zasnivanjem radnog odnosa u Vojsci Srbije?

Profesionalni vojnik dobija siguran posao i odgovarajuća mesečna primanja, garantovanu socijalnu zaštitu za zaposlenog i za članove njegove porodice, beneficirani radni staž (dodatnih tri meseca na jednu godinu) i mogućnost besplatnog obučavanja i usavršavanja na kursevima. Takođe mu je obezbeđena naknada putnih troškova (za dolazak i odlazak s posla) i ima mogućnost izbora pohađanja kursa za podoficire i dalje napredovanje i zaposlenje kao podoficir, a za lica koja imaju odgovarajuće stručno obrazovanje mogu nastaviti stalnu službu kao civilna lica u Vojsci Srbije.

Gde mogu da se podnesu prijave i molbe?

Obrazac prijave za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika kandidat može dobiti, popuniti i podneti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u Pančevu i Zrenjaninu. Za mesto službovanja u Pančevu kandidat može podneti prijavu u kasarni Narodni heroj Stevica Jovanović, Ulica Bavaništanski put bb (za Vojnu poštu 1407 Pančevo). Za mesto službovanja Zrenjanin kandidat može podneti prijavu u kasarni Narodni heroj Svetozar Marković Toza, Ulica Stevice Jovanovića 19, Zrenjanin (za Vojnu poštu 1407 Pančevo).

Da li je neophodno da je lice koje konkuriše za posao u Vojsci Srbije prethodno odslužilo vojni rok sa oružjem?

Da, služenje vojnog sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.
Iskoristiću ovu priliku da podsetim da je u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije. Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2019. godini navršavaju od 19 do 30 godina. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.