AktuelnoDruštvoNaslovna

Pančevo: u toku izrada nove Strategije razvoja socijalne zaštite

U Pančevu se intenzivno radi na donošenju nove Strategije razvoja socijalne zaštite grada koji bi prema planu do kraja godine trebalo da se nađe pred odbornicima Skupštine grada.

Tim za donošenje ovog strateškog dokumenta jedan od sastanaka održao je u petak, 23. avgusta na kojem je između ostalog bilo reči i o fokus grupama koje će raditi početkom septembra.

Grad Pančevo je imao strateški dokument za razvoj sistema socijalne zaštite koji je istekao 2018. godine. Odmah u 2019. godini počelo se sa formalnim aktivnostima kao što je pokretanje inicijative za izradu novog dokumenta koju je usvojila Skupština grada Pančeva na martovskom zasedanju.

Nakon usvajanja inicijative za izradu novog strateškog dokumenta gradonačelnik je formirao Tim koji je predložen od strane različitih Sekretarijata gradske uprave i većnika ali koji obuhvata članove iz više segmenata važnih za sistem socijalne zaštite. Deo članova Tima je iz Gradske uprave, deo iz ustanova socijalne zaštite u Pančevu i deo iz nevladinog sektora koji se bave osetljivim grupama, ili su u pitanju pružaoci usluga u socijalnoj zaštiti.

Suzana Jovanović, članica gradskog veća za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja kaže da pored Tima koji na nivou grada radi na izradi novog dokumenta, ove godine kroz razvojni konkurs u socijalnoj zaštiti dobijen je i partner.

To je Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu. Njihova prevashodna uloga je bila da uradi evaluaciju prethodnog dokumenta. Samim tim iz rada sa svim relevantnim sagovornicima u ovoj oblasti, kao jedna institucija koja se malo ozbiljnije bavi sistemom socijalne zaštite, ujedno će dati i preporuke ovom Timu za izradu novog dokumenta, objasnila je Jovanović.

Nova Strategija razvoja socijalne zaštite Grada Pančeva radi se za period od 2020. do 2027. godine.

Upustili smo se u pionirski posao da taj dokument radimo po odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije koji je potpuno nov, još uvek nije u primeni, ali je donet, kao i nekoliko podzakonskih akata. Paralelno radeći našu Strategiju upoznajemo se i sa novom regulativom i pokušavamo da u izradi novog dokumenta uhvatimo korak sa svim onim što će biti obavezno od 2021. godine za lokalne samouprave, kaže Suzana Jovanović.

Završena je radna verzija evaluacije prethodnog strateškog dokumenta koji je istekao. Tim je već radio na onome što su ključni poslovi tima – na definisanju vizije i misije za novi dokument.

 

Detalj sa sastanka Tima za donošenje novog strateškog dokumenta u oblasti socijalne zaštite (foto: L.V.)

 

U pripremi smo fokus grupa za izradu i definisanje ciljeva u novom strateškom dokumentu. Zakazani su termini za fokus grupe, a na ovom sastanku Tima precizirali smo viziju i misiju i dopunjavamo spisak učesnika u fokus grupama. Učesnike smo podelili u tri fokus grupe, odnosno grupisali smo grupe korisnika a učesnici u fokus grupama će biti iz sva tri sektora: javnog, privatnog i civilnog jer je sistem socijalne zaštite već od 2011. godine krenuo ozbiljno da izjednačava pružaoce usluge i kao relevantne aktere u socijalnoj zaštiti sva ova tri sektora, kaže Jovanović.

Prema rečima naše sagovornice, ideja donošenja Zakona o planskom sistemu deo je evropskih integracija u cilju usaglašavanja funkcionisanja i sistema i institucija sistema sa načinom funkcionisanja evropskih tela.

Nezavisno od integracija, kao ozbiljna državna institucija moramo da imamo neki svoj plan i ciljeve da bismo napredovali i znali čemu stremimo. Važno nam je da to imamo definisano i kao zvanični dokument jer onda će se sve institucije kretati u tom okviru i daćemo jednu osnovu svim, i javnom, privatnom i civilnom sektoru u oblasti socijalne zaštite, da se jasno mogu vezati za određene ciljeve i mere, kao i da svoje neke planove prave ili da koriste razne izvore finansiranja za ostvarivanje tih ciljeva koje smo svi zajedno usvojili. Ne treba napominjati da je socijalna zaštita sektor u kojem je čovek, pojedinac, korisnik ono što je fokus i od čega se polazi. Suština je da napravimo jednu bolju zajednicu u kojoj će svaki građanin imati jednake mogućnosti i imati način da zadovolji svoje potrebe na brz, efikasan i kvalitetan način, kaže Suzana Jovanović.

Ivanka Radu Halabrin, iz Gerontološkog doma Pančevo i članica Tima za donošenje nove strategije mišljenja je da će nova strategija dati ozbiljan doprinos razvoju i boljem kvalitetu socijalne zaštite baš zbog toga što se timski radi i što su sve oblasti obuhvaćene.

Svim tim oblastima pristupa se sa različitog stanovišta, jer smo sve iz različitog sektora. Prisutan je raznovrstan sveobuhvatan pristup sagledavanju postojećih i razvoju novih usluga, jer ćemo sigurno raditi i na uvođenju novih usluga, rekla je Radu Halabrin.

Milica Todorović, sekretarka Crvenog krsta Pančevo i članica Tima za donošenje nove strategije kaže da ovaj dokument stavlja u fokus pojedinca i rešavanje potreba i problema pojedinca.

Svaka od strategija do sada je bila dobra i imala određene ciljeve, ali ova će biti drugačija od ostalih jer iz drugačijeg ugla sagledava potrebe pojedinaca. Imamo dobro urađenu evaluaciju prethodne strategije i dobre polazne osnove i preporuke za izradu novog strateškog dokumenta. Prethodna strategija bila je dobar temelj za novu strategiju s obzirom da se uslovi i način života menjaju. Za nas, članice Tima, veliki je izazov izrada ovog možda i najvažnijeg strateškog dokumenta i nastojaćemo da se čuju svi koji imaju veze sa socijalnom zaštitom, da se pitaju civilni sektor, stručnjaci, zaposlena lica u gradskoj upravi ali će se pitati i ostali građani i građanke. Kao Tim želimo da uvrstimo sve njihove potrebe u novi dokument i nadamo se da će njime biti obuhvaćeno i nešto što da sada nije bilo, rekla je Todorović.

Tatjana Medić iz Odeljenja za projekte Gradske uprave Pančevo i članica Tima za donošenje novog strateškog dokumenta ocenjuje da je jako važno što postoji kontinuitet u strateškom planiranju.

Svaki naredni dokument ide ka većoj efikasnosti, ka realnijim i konkretnijim potrebama, ka efikasnijoj realizaciji jer koristi iskustva iz prethodnog perioda. Grad Pančevo je uvek bio napredan, uvek je planirao na vreme, a često i pre krovnih strategija tako da imamo dobru osnovu, ocenila je Medić.

Prema planu koji je Tim za donošenje novog dokumenta napravio, do kraja septembra bi trebalo da se napravi analiza svog prikupljenog materijala i da tokom oktobra „izađu“ sa radnom verzijom za javnu raspravu pre svega korisnika usluga ali i svih pružalaca da bi do kraja oktobra izašli u zvaničnu javnu raspravu. Da bi čuli mišljenje javnosti, Tim će iskoristiti sve postojeće kanale komunikacije, koji su sve više elektronski definisani za javne rasprave, ali će svakako napraviti i javni skup da, kako kažu, čuju i živu reč, kako bi zajedno prošli kroz ciljeve, mere i aktivnosti koje će definisati, da vide da li su dovoljno dobro razumeli sve svoje saradnike.

Nakon javne rasprave i eventualnih dopuna i ispravki uslediće formalna procedura koja podrazumeva da dokument prvo usvoji Gradsko veće Pančeva, a zatim i Skupština grada Pančeva.