DruštvoNaslovna

Pančevo: Obaveštenje za regresiranje prevoza studenata

U toku je podnošenje dokumentacije za ostvarivanje prava za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2019. godinu koji finansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost.

Pravo na regresiranje prevoza imaju redovni studenti koji se školuju na teret budžeta Republike Srbije i koji su prvi put upisali godinu u školskoj 2019/2020. godini, podsećaju iz Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva.

Za ostvarivanje navedenog prava od dokumentacije je potrebno sledeće:

1. Potvrda o prebivalištu ili fotokopija lične karte;

2. Potvrda fakulteta da se student školuje na teret budžeta Republike (za školsku godinu 2019/2020), pod uslovom da je student prvi put upisao tekuću školsku godinu;

3. Kopija indeksa (prve dve strane i poslednji overen semestar);

4. Ličnu izjavu studenta da svakodnevno putuje na određenoj relaciji od mesta prebivališta (boravka) do fakulteta/više škole, odnosno da nije korisnik usluge smeštaja u studentskim ustanovama i da nije korisnik studentskih stipendija ili kredita od Ministarstva prosvete i sporta ili drugih fondacija, organizacija i preduzeća. Obrazac izjave može se dobiti u Uslužnom centru Gradske uprave Grada Pančeva, u kancelariji broj 20, dok se overa obrasca vrši kod notara;

5. Popunjenu izjavu o saglasnosti za obradu podataka o ličnosti u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018).

Zahtevi sa navedenim dokumentima se podnose do 5. decembra, u Uslužnom centru Gradske uprave Grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, u kancelariji 20, u vremenu od 8 do 15 časova, a sredom do 19 časova.