DruštvoNaslovna

Žabalj: nove preventivne mere za zaštitu od virusa kovid-19

Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Žabalj na vanrednoj sednici održanoj 2. septembra doneo je naredbu u vezi sa načinom rada ugostiteljskih objekata, javnog prevoza i drugih ustanova, a ove posebne mere donose se u cilju zaštite stanovništva od zarazne bolesti kovid-19.

U ugostiteljskim objektima, baštama ugostiteljskih objekata i drugim objektima ograničava se broj lica koja tu mogu biti istovremeno prisutna, tako da na svaka 4m2 može biti prisutno jedno lice.

Ugostitelji su dužni da rasporede stolove tako da budu odvojeni jedan od drugog dva metra, a za stolom može da sedi najviše dva gosta, izuzev ako su u pitanju roditelji sa maloletnom decom ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu.

Maksimalan broj gostiju u zatvorenom delu ugostiteljskog objekta utvrđuje se spram kvadrature poslovnog objekta prijavljenog kroz poresku prijavu. Kvadratura otvorenog dela ugostiteljskog objekta utvrđuje se spram kvadrature neizgrađenog dela građevinskog zemljišta prijavljenog kroz poresku prijavu, dok se kvadratura letnje bašte utvrđuje na osnovu rešenja o zauzeću javne površine.

Na ulazu u objekat, odnosno u bašti ugostiteljskog objekta mora biti jasno istaknuta površina i broj lica koja mogu biti istovremeno prisutna.

U ugostiteljskim objektima i baštama ugostiteljskih objekata koji imaju aktivnu prijavu kod APR-a, a za koji se maksimalan broj prisutnih lica ne može utvrditi na osnovu tačke 1. stava 3. ove naredbe, maksimalan broj lica se utvrđuje na osnovu Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru.

Na radno vreme trgovinskih i ugostiteljskih objekata primenjuje se Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

U svim drugim objektima u kojima se vrši prodaja robe i pružanje usluga, javnim zatvorenim prostorima ( prodavnice, igraonice, kladionice, teretane i sl.) ograničava se broj lica koja tu mogu biti istovremeno prisutna, tako da na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice. Na ulazu u uobjekat mora biti jasno istaknuta površina i broj lica koja mogu biti istovremeno prisutna.

Broj prisutnih lica u objektu utvrđuje se spram kvadrature poslovnog objekta prijavljenog kroz poresku prijavu, a ukoliko se ne može utvrditi na ovaj način, u objektu mogu biti prisutna dva lica ne računajući zaposlene.

Ograničenje iz tačke 2. stava 1. ove naredbe ne odnosi se na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi;

Organizovana okupljanja u zatvorenom i na otvorenom javnom prostoru dozvoljena su samo kada se okuplja najviše 30 ( trideset) lica, s tim što između okupljenih lica mora postojati rastojanje od najmanje 1,5 metara, odnosno na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice.

Pod organizovanim okupljanjem na zatvorenom i otvorenom javnom prostoru naročito se smatraju: parastosi, muzički, zabavni i kulturni programi, politički skupovi i slična okupljanja.

Pod javnim prostorom u smislu ove tačke smatraju se sportske hale, bioskopske sale, otvoreni i zatvoreni sportski tereni, ulice, trgovi i druge javne površine, ugostiteljski objekti i igraonice.

Orgnaizator organizovanog okupljanja je dužan da okupljanje prijavi komunlanom inspektoru.

Zabranjuje se održavanje vašara, slavlja, proslava i manifestacija, s obzirom da se na takvoj vrsti okupljanja ne može obezbediti rastojanje između prisutni veće od 1,5 metara.

Organizovanje sportskih utakmica je dozvoljeno bez prisustva publike.

U javnom prevozu obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila.

Naređuje se puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ustnovama kulture i zgradama u javnoj svojini opštine Žabalj.

Naređuje se što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih sredstava.

Naređuje se dezinfekcija najmanje jedanput dnevno zajedničkih prostorija u stambenim zgradama.

Zaštitne maske su obavezne u zatvorenom prostoru;

Zaštitne maske obavezne su i na otvorenom prostoru, na mestima na kojima nije moguće obezbediti rastojanje od dva metra, poput redova ispred prodavnica,banaka, pošte, apoteka, autobuskih stajališta i slično;

Obavljanje autobuskog prevoza organizuju uz primenu mera prevencije :
– Vozači javnog prevoza moraju obavezno nositi ličnu zaštitnu opremu (masku i rukavice) dok upravljaju vozilom,
– Ostala službena lica koja se nalaze u vozilu (redari, kondukteri i kontrolori) moraju obavezno nositi ličnu zaštitnu opremu (masku i rukavice, po mogućnosti i zaštitne vizire);
– Vozačka kabina mora biti podeljena fizičkom barijerom od putničkog dela vozila (plastična ili druga pogodna providna pregrada);
– Usluge javnog prevoza mogu koristiti samo lica koja nose ličnu zaštitnu opremu — masku i rukavice, tj. neće biti dozvoljen ulaz putnicima koji na pravilan način ne koriste zaštitnu masku i rukavice;
– Ulazak putnika u vozilo je moguć samo na jednim vratima (prednjim ili zadnjim), s tim što se vozilo mora vidljivo obeležiti sa spoljašnje i unutrašnje strane na kojim vratima je ulaz, a na kojim izlaz putnika iz vozila;
– U unutrašnjosti vozila mora biti jasno obeležen pravac kretanja putnika (od ulaza ka izlazu);
– Na ulaznim vratima vozila mora stajati jedan zaposleni kod prevoznika (vv. redar) koji će voditi računa da li putnici ulaze pravilno noseći ličnu zaštitnu opremu, davati uputstva o ponašanju tokom vožnje, vršiti proveru validacije voznih isprava, vršiti druge radnje kako bi se obezbedila sigurnost putnika i vozača;
– Sedišta moraju biti vidljivo obeležena sa uspostvljenim razmakom koji omogućava odgovarajuću fizičku distancu između putnika (na duplim sedištima samo jedan putnik i sl. – fizička distanca u skladu sa mogućnostima, odnosno raspoloživim kapacitetima vozila javnog gradskog i prigradskog prevoza);
– Mesta za stajanje u vozilu moraju biti vidljivo obeležena na taj način da se poštuje odgovarajuća fizička distanca, u skladu sa mogućnostima, odnosno raspoloživim kapacitetima vozila gradskog i prigradskog prevoza;
– Vozilo se obavezno mora pojačano dezinfikovati, pre prvog polaska ili nakon povratka u autobasu po završetku rada, a po mogućstvu vozilo treba dezinfikovati i u toku radnog dana. Posebnu pažnju treba obratiti na vozačku kabinu i rukohvate, validatore i druge predmete koji se često dodiruju;
– Pre i posle svake pojedinačne vožnje, vozilo se mora provetriti prirodnom ventilacijom, otvaranjem svih prozora i vrata na vozilu. Ukoliko vremenske prilike dozvoljavaju, preporučuje se da prozori budu otvoreni i u toku vožnje. Ne koristiti centralizovani način klimatizacije. U slučaju da su prozori blokirani, prevoznik je dužan da ih odblokira;
– Na stajalištima moraju biti vidno istaknuta pravila ponašanja u vozilu (ulazak jedan po jedan, nošenje lične zaštitne opreme, fizička distanca, način ulaska i izlaska putnika iz vozila i dr.), kao i obeležena mesta za stajanje putnika na stajalištu radi formiranja reda kojim se obezbeđuje fizička distanca;
– U skladu sa mogućnostima prevoznika, potrebno je anagažovanje što većeg broja vozila, a u cilju što redovnijeg odvijanja javnog prevoza.

Za kontrolu izvršenja ove naredbe zadužuje se JKP „Čistoća“ Žabalj, JU „Sportski objekti“ Žabalj i Odeljenje za inspekcijske poslove Opštinske uprave Žabalj.

Izvor: www.zabalj.rs